ИСТОРИЯ

F00a4974885bf49be6f27d8585a62d76fc2f04b91c05c69c16f58e0a8cedcc39 D8fc2730a90a2819

Начално училище "Васил Друмев" е създадено през 1929 година.

Историческата справка сочи, че след застрояване на Македонския квартал в гр. Пазарджик възниква необходимост от ново училище, тъй като до построяването му децата от началните класове са учили в пристройката на църквата „Света Петка“. През 1929 г. училището се създава с четири паралелки.

Според историята, НУ „Васил Друмев“ е било училището, в което дори и след 9.септември 1944 г. най-дълго време в сградата е имало молитвено служение и на почит е бил Царя на България.

През 1961 г. започва строежа на надстройката на училищната сграда. При създаването на 7 ОУ „Любен Каравелов“ в Пазарджик, НУ „Васил Друмев“ се закрива. Част от учителите на училището през 1976 г. се обединяват с учителския колектив на НУ „Васил Левски“ и така се създава това начално училище в сградата на старото училище „Васил Друмев“.

През 1981 г. училището става експериментално и приема отново името „Васил Друмев“.

Първият директор на НУ „Васил Друмев“ е г-жа Пенка Малинкова, която поема ръководството на училището през 1929 г. Първият главен учител в НУ „Васил Друмев“ е Темистокли Ламбрев Георгиев.

Директори на НУ „Васил Друмев“ от неговото създаване до днес:
1929 г.- директор Пенка Малинкова
1945 г. – директор Рангел Минчев
1958 г. – директор Стоянка Минева
1962 г.-директор Здравка Даскалова
1966 г.- директор Николина Щерева
1969 г.- директор Минка Илиева
1975 г.- директор Илия Пелтеков
1984-  директор Тодорка Ганкова
1992 г.- директор Спаска Кърмова
1998 г.- директор Иванка Гатина
2001 г.- директор Калина Янева
от 2004 г.- директор Илиана Чалъкова

592

Вече повече от 95 години училището дава своя изключителен принос в сложния процес на личностното израстване на учениците, разгръщане на техния интелект и пълноценната им реализация.

С високото качество на общообразователната подготовка и създадените благоприятни условия за усвояване на знания, НУ „Васил Друмев“ се утвърди като едно от най-престижните учебни заведения в Пазарджик и общината.

Решаваща роля за успехите на учениците има висококвалифицирания преподавателски екип от 24 преподаватели.

Училището разполага с 12 класни стаи, с кабинет по информационни технологии, кабинети на училищния психолог, логопед и ресурсния учител, физкултурен салон, спортна площадка за баскетбол, народна топка и волейбол.

За спокойствието и безопасността в училището има специализирана охрана.

Учебният процес е организиран в една смяна І – ІV клас, в една полудневна детска група и полуинтернатни групи в начален етап. В Начално училище „Васил Друмев“ работят психолог, ресурсен учител и логопед, в изпълнение на подкрепящите дейности за учениците на обща и допълнителна подкрепа, съгласно Наредбата за приобщаващо образование.

627cf8a2d6924624383ae2bd3ce281e9e52dc9b5b3f19e5f57eb2dced035c40d 44a092262f27c5d9

В училището се обучават 252 ученици, организирани в 9 паралелки и 1 ПДГ. Наличието на добра материална база, съвременни класни стаи и оборудване поставят училището сред най - предпочитаното в гр. Пазарджик и общината. НУ „Васил Друмев“ предлага целодневно обучение от І до ІV клас, с топъл обяд за желаещите ученици. Ежегодно се организират екскурзии, зелени и ски-училища, летни лагери.

Като образователна институция училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво.

Един от приоритетите на НУ „Васил Друмев“-Пазарджик са отличните условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създадени са условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

НУ „Васил Друмев“ е училището на успешните деца, училището, в което има диалог и сътрудничество.

Днес НУ "Васил Друмев" заслужено се ползва с авторитет, отстоява своето място и престиж, завоювани през 95-годишната му история.


0/5 : не е гласувано