ПРОЕКТИ

-------------------------------

31 май 2024 г.

Rduouk По дейност 1 от Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в НУ „Васил Друмев“ са усвоени  22 655,21 лева и други 1628 лв по Дейност 2

По  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в НУ „Васил Друмев“ са усвоени  22 655,21 лева по Дейност 1.  От тях 14 280 лв са използвани за закупуване на 17 ученически компютъра, 7005,60лв за 7 учителски компютъра и 1369,61 лв за шкаф за съхраняване на компютрите. По Дейност 2 са усвоени 1628 лв. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и бе с продължителност 35 месеца.

-------------------------------

Logo Bg05mПриключи работата в НУ „Васил Друмев“ по  Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът бе финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). По проекта бяха получени 7 учителски и 17 ученически компютри за ученици и бяха закупени преносими компютри за всички учители от училището, което позволи да не бъде прекъснат образователният процес по време на COVID кризата. Сега компютрите се предоставят на ученици в неравностойно положение за да могат да се подготвят за учебните часове по Компютърно моделиране. Нека да си припомним- благодарение на изпълнението на проекта от Министерство на образованието и науката бяха реализирани дейности за преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и свързани с техническото обезпечаване на образователната система, както и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Важен приоритет за НУ „Васил Друмев“ и МОН бе пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система зададе равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Освен учениците от проекта получиха техника и педагогическите специалисти. Те бяха насърчени да придобият и усъвършенстват цифровите си умения, да използват иновативни методи за преподаване и учене. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на обща стойност 109 562 541,93 лева и бе с продължителност 35 месеца.

Projbg05m2

Projbg05m1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и томпетентости (ТВОЯТ ЧАС)"

ПРОЕКТ "Обичам природата и аз участвам"

ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден" - повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

Logo Proekt ObrazovanieПроект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове