ДОКУМЕНТИ

УЧЕБНА ГОДИНА 2023/2024

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на Начално училище „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ град Пазарджик за периода 2023-2028 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” през учебната 2023/2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД учебна 2023/2024 година

ГОДИШЕН  ПЛАН  НА  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ДРУМЕВ“-ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД (БУВОТ) за учебната 2023/2024 година

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЕТИЧЕН  КОДЕКС на училищната общност на НУ „Васил Друмев” – гр. Пазарджик

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР за провеждане на темите по Безопасност на движението по пътищата / I - IV клас / за учебната 2023/2024 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2024 година за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 2023-2024 година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“, ГРАД ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА ДЕТЕ И УЧЕНИК 2023/2024 учебна година

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2023-2024 г.

 Заявление до класен ръководител за отсъствия

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023-2024 година

Политика на поверителност за  посетителите на сайта

Правила за безопасен интернет

Подкрепа за приобщаващо образование

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ОГНЯРА КЪМ НУ“ВАСИЛ ДРУМЕВ“

АРХИВ:

Учебни програми - учебната 2019/2020

Учебни планове - учебната 2019/2020

Седмично разписание за учебните занятия за втори учебен срок - учебната 2019/2020

Седмично разписание за учебните занятия за първи учебен срок - учебната 2019/2020

Програмна система за развитието на подготвителна група

Годишен план на НУ "Васил Друмев" за учебната 2019/2020

Програма за обучение по Безопасност на движението по пътищата за учебната 2019/2020 - III и IV клас

Дневен режим за учебната 2019/2020

Заповед №76/20.09.2019 - относно График на работата на ЕПЛР

Заповед №281/28.01.2020 - относно Вътрешни правила за работна заплата

Заповед №78/20.09.2019 - относно Училищна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Заповед №75/20.09.2019 - относно Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Заповед №79/20.09.2019 - относно Координатор личностно развитие

СТРАТЕГИЯ за развитието на НУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр. Пазарджик
за периода 2016-2020 г.