Мисия, визия и стратегия

Misia Visia Strategia

Стратегия за развитие на Начално Училище „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ град Пазарджик за периода 2023-2028 година