Безопасност на движението по пътищата (БДП)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР за провеждане на темите по Безопасност на движението по пътищата / I - IV клас / за учебната 2023/2024 година

Обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подржаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение и тренировки, и не може да се приравни към нито едно от изучаваните образователни направления в отделните групи на децата в начална училищна възраст.

В тази възраст децата вече започват да се движат самостоятелно. Те са участници в движението и като такива трябва да умеят да се движат безопасно.

Формирането на ориентировъчна способност, както и повишената сензитивност на този период, са добра предпоставка за усвояване на елементарни представи, понятия и умения за безопасно движение. Така постепенно те ще се превърнат в осъзнати навици и в регулатор на поведението. Учебното съдържание е съобразено както със специфичните особености на тази възраст, така и с принципите на глобалност, последователност и спираловиднст. То е основа за формиране на когнитивните и практически умения на децата, неабходими им за опазване на пътя.

Основна и водеща дейност в тази възраст е играта.

Глобалната цел възпитателно-образователния процес по БДП изисква у децата в начална училищна възраст да изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно предвижване като пешеходци.

Тази глобална цел се конкретизира, както следва:

- Да различават улично платно, тротоар;
- Да знаят кой къде се движи;
- Да знаят къде е опасно да се движат и защо;
- Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
- Да се спазват определени правила при движение:
- Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе.

Обученията по БДП обхващат всички ученици в Начално училище „Васил Друмев“-гр. Пазарджик.

ОЩЕ СНИМКИ МОЖЕ ДА ОТКРИЕТЕ В СПЕЦИАЛНАТА НИ ГАЛЕРИЯ "БДП-2024"